Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó, đánh giá mức độ tác động của việc thực hiện Chỉ thị đối với kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng. Tham mưu, đề xuất với Trung ương những cách làm hay, hiệu quả, thiết thực, đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương kịp những người có thành tích tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, trọng tâm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, trong đó chú trọng một số công việc sau:

Một là, cấp uỷ chỉ đạo việc xây dựng nội dung đưa vào sinh hoạt chi bộ về chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tình thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuỳ theo điều kiện cụ thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức giới thiệu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW về kiểm tra và các quy định khác.

Ba là, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp trên.

Bốn là, tiếp tục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các ngành xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáu là, cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03, gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Bảy là, cấp uỷ chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương kịp thời.

Tám là, tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quản bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Theo XDĐ. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Bảng quảng cáo

Lịch phát sóng

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ HAI

5h00-5h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Pháp luật và đời sống.

5h30-6h00:
Tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

6h00 – 6h30:
Tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam

11h00-11h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Pháp luật và đời sống

17h00-18h00:
Chương trình ca nhạc tổng hợp và bản tin buổi chiều

 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ BA

5h00-5h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc

5h30-6h00:
Tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh

6h00-6h30:
Tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam

11h00-11h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc

17h00-18h00:
Chương trình ca nhạc tổng hợp và bản tin buổi chiều 


CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ TƯ

5h00-5h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố, và 2 Chuyên mục: Diễn đàn những vấn đề xã hội và Chuyên đề Quốc phòng toàn dân.

5h30-6h00:
Tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh

6h00-6h30:
Tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam

11h00-11h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố, 2 Chuyên mục: Diễn đàn những vấn đề xã hội và Chuyên đề Quốc phòng toàn dân.

17h00-18h00:
Chương trình ca nhạc tổng hợp và bản tin buổi chiều


CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ NĂM

5h00-5h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Diễn đàn xây dựng Đảng

5h30-6h00:
Tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh

6h00-6h30:
Tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam

11h00-11h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Diễn đàn xây dựng Đảng.

17h00-18h00:
Chương trình ca nhạc tổng hợp và bản tin buổi chiều

 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ SÁU

5h00-5h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Dân số, Gia đình và trẻ em.

5h30-6h00:
Tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh

6h00-6h30:
Tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam

11h00-11h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Dân số, Gia đình và trẻ em.

17h00-18h00:
Chương trình ca nhạc tổng hợp và bản tin buổi chiều

 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ BẢY

5h00-5h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Tạp chí Tuổi trẻ truyền thanh.

5h30-6h00:
Tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh.

6h00-6h30:
Tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam.

11h00-11h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Tạp chí Tuổi trẻ truyền thanh.

17h00-18h00:
Chương trình ca nhạc tổng hợp và bản tin buổi chiều.

 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ CHỦ NHẬT

5h00-5h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: phần điểm tin thời sự Chủ Nhật, Câu chuyện Ngày Chủ Nhật, chuyên mục Vấn đề chúng ta quan tâm, Chuyên mục trả lời đơn thư bạn nghe đài và chuyên mục Tài nguyên, môi trường và phát triển.

5h30-6h00:
Tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh

6h00-6h30:
Tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam.

11h00-11h30:
CTTS Đài Truyền thanh Huế, bao gồm: phần điểm tin thời sự Chủ Nhật, Câu chuyện Ngày Chủ Nhật, chuyên mục Vấn đề chúng ta quan tâm, Chuyên mục trả lời đơn thư bạn nghe đài và chuyên mục Tài nguyên, môi trường và phát triển.

17h00 – 18h00:
Chương trình ca nhạc tổng hợp và bản tin buổi chiều.

 

GHI CHÚ: Thời lượng và cơ cấu của chương trình có thể thay đổi tùy theo sự kiện diễn ra hàng ngày.

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ BA

Chứng khoán

Lượt truy cập